• ලයිට්මන් ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය - සිවිලිම සහ බිත්ති සවි කර ඇත
  • ලයිට්මන් ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය - රාමුව සමඟ සවි කර ඇති සිවිලිම
  • ලයිට්මන් ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය - පැනල් ස්ථාපනය සියලු අත්පොත
  • ලයිට්මන් ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය - නැවත කපන ලද සිදුරු සිවිලිම
  • ලයිට්මන් ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය - නැවත සකස් කරන ලද ජාලක සිවිලිම
  • ලයිට්මන් ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය - අත්හිටුවා ඇත
  • ලයිට්මන් ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය - යූඑල් රෙසෙස්ඩ් ග්‍රිඩ් සිවිලිම