අපේ කර්මාන්තශාලා ගොඩනැගිල්ල

1.company-building

සමාගම් කාර්යාලය

2.company-office

වැඩ සාප්පුව

3.work-shop

නිෂ්පාදන මාර්ගය

4.production-line

පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය

5.testing-machine

නිෂ්පාදන උපාංග

6.production devices

නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ

7.product-testing

නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ

8.product-warehouse